Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Visens Venner Århus
Torsdag d.11. maj kl. 18.00 i Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabet
4. Forslag til vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Fastsættelse af kontingent
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4 maj.

Der indkaldes til ekstraoordinær generalforsamling i Visens Venner Århus
Torsdag d.11. maj i forlængelse af den ordinære generalforsamliing på Fritidscenter Skovvang,
Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår at § 5, der vedrører æresmedlemmer udgår. Ordlyden er som følger
“Æresmedlemmer kan udnævnes efter enstemmig beslutning af bestyrelsen.”